Door op 16 mei 2013

Help werklozen aan het werk door “social return”

In de raadsvergadering van 15 mei 2013 heb ik namens de PvdA opgeroepen om de werkgelegenheid te bevorderen als de gemeente spullen inkoopt en als de gemeente gebouwen laat bouwen, wegen laat herstellen, enzovoorts. Dat kan door in het beleid “sociaal return” op te nemen. Social return houdt in dat een ondernemer opdrachten van de gemeente mag uitvoeren als hij daarbij voor een deel van het werk mensen gebruikt met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aan het werk helpen van mensen die langdurig werkloos zijn of mensen met een handicap. De meerderheid van de gemeenten doet al aan social return, net als de provincie Gelderland en de Rijksoverheid, maar de gemeente Tiel nog niet.

Het voorstel dat ik heb gedaan, was gebaseerd op hoe de gemeente Amersfoort dit heeft geregeld. De gemeente Amersfoort heeft de social return zo ingericht dat ondernemers zelf mogen invullen hoe ze hieraan vorm geven.  Zij mogen dus zelf kiezen of zij langdurig werklozen inzetten, mensen met een handicap inzetten, of op een andere manier voldoen aan hun sociale verplichting. Op die manier heeft de ondernemer maximale vrijheid om invulling te geven aan social return. Bij de gemeente Amersfoort werkt dit goed: de gemeente heeft hiermee 130 werklozen aan het werk gekregen. Naast dat de gemeente hiermee mensen weer aan een baan helpt, is er een bijkomend voordeel voor de gemeente. Het levert de gemeente namelijk geld op, want de gemeente hoeft vervolgens geen uitkeringen meer te verstrekken aan deze personen.

Helaas is ons voorstel door de gemeenteraad verworpen: PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en het lid De Graaf stemde voor het voorstel, maar VVD, ProTiel, CDA, D66 en PvdB stemden tegen, ondanks dat het  college van B en W positief op het voorstel had gereageerd.