Door op 28 april 2011

PvdA: Omgeving Kwelkade opknappen

De omgeving van de Kwelkade maakt geen florissante indruk. Door de vestiging van een opvangcentrum voor dak- en thuislozen in deze buurt zal het er, zo vinden de bewoners, niet beter op worden. De komst van deze beschermde woonvorm moet dan ook aangegrepen worden om de wijk op te knappen, zo bepleitte de PvdA op woensdag 27 april in de commissie Ruimte. De commissie kon zich wel vinden in die opvatting.

Volgens de PvdA kunnen compenserende maatregelen als meer parkeerplaatsen, groen en verfraaiing van de woonomgeving weerstand tegen de vestiging van het opvangcentrum ondervangen. De wijze van communicatie over het plan is het vertrouwen in de politiek niet ten goede gekomen genomen. Onder het motto ‘voor wat hoort wat’ zou dit teruggewonnen kunnen worden.

Wethouder Driessen deed de toezegging dat het verbeteren van de directe omgeving van het pand aan de Kwelkade wordt ‘meegenomen’. Ook de klankbordgroep van bewoners zal hierbij betrokken worden.

“Ook elders in de stad zien we dat de gemeente bewoners in dit opzicht tegemoet is gekomen. Onlangs nog hebben we gehoor gegeven aan de wens van de bewoners van de Vurenlaan om daar een park te verlichten. In een persbericht van 1 februari lazen we dat de gemeente van mening is dat de kwaliteit van de openbare ruimte door de bouw van de Waarden en De Vier Gravinnen veel te wensen overlaat. Daarom is besloten de omgeving om te knappen door meer groen en parkeerruimte. Er werden onder meer 68 nieuwe bomen geplant.
Samengevat, we gaan akkoord met de voorgestelde procedure om de woonvorm mogelijk te maken, maar willen dat niet los zien van een verbeterplan voor de omgeving, zoals dat ook elders gebeurd is”, aldus PvdA-woordvoerder Jan Beijer.