Door op 11 november 2010

Samenvatting bijdrage PvdA aan de begrotingsraad

Woensdag 10 november 2010 was de raadvergadering over de begroting van 2011. Tijdens deze vergadering vertellen de politieke partijen wat hun plannen zijn voor de aankomende jaren. De PvdA Tiel heeft daarbij benadrukt dat de gemeente Tiel realistisch moet zijn. Er komen extra bezuinigingen aan. Bovendien krijgt de gemeente er vanuit het Rijk taken bij. Volgens de PvdA Tiel wordt het een hele kunst om te bezuinigen en tegelijk de extra taken uit te voeren, zonder als gemeente het sociale gezicht te verliezen. De PvdA wil alles doen om te voorkomen dat de kwetsbare inwoners de rekening gaan betalen.

Kwetsbare groepen
Bij de extra taken die de gemeente krijgt, gaat het juist om kwetsbare groepen. Zo wil het kabinet het beleid voor de onderkant van de arbeidsmarkt (het arbeidsmarktbeleid) samenvoegen. Het kabinet wil daarmee de Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wajong (voor jong-gehandicapten) en de Wet Werk en Bijstand (WWB) koppelen, met daarin een forse bezuiniging. Aan de gemeente is vervolgens de taak dit nieuwe arbeidsmarktbeleid uit te voeren. De PvdA Tiel vindt het belangrijk dat iedereen een kans krijgt op de arbeidsmarkt en maakt zich dan ook zorgen over de gevolgen van deze bezuiniging.

Bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komen er ook taken voor de gemeente bij, waaronder de dagbesteding van mensen met een handicap. De PvdA-fractie gaf aan het vooral van belang te vinden dat de burger goed op de hoogte wordt gebracht van de Wmo-voorzieningen. Er mag geen geld op de plank blijven liggen, omdat mensen die bijvoorbeeld een scootmobiel nodig hebben, niet weten dat ze daar aanspraak op kunnen maken. Wethouder Driessen zegde toe dat er begin 2011 een Wmo-voorlichtingscampagne van start gaat.

Samenwerking
Naast het opkomen voor de zwakkeren, legde de PvdA Tiel tijdens de begrotingsraad de nadruk op samenwerking. De PvdA-fractie gaf aan met de hele gemeenteraad te willen samenwerken om de algemene bezuinigingen die er aankomen, vorm te geven. Daarom heeft de PvdA een motie ingediend om een werkgroep in te stellen met van alle politieke fracties één vertegenwoordiger. Deze werkgroep moet een voorstel doen om minimaal € 2 miljoen te bezuinigen. Dit voorstel werd met 23 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

Rol van de gemeenteraad
Verder vindt de PvdA Tiel dat de gemeenteraad meer werk moet maken van haar volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol. De gemeenteraad moet het beleid meer vooraf gaan sturen. Daarvoor is het ook nodig dat de gemeenteraad van tevoren duidelijke criteria maakt waaraan de raad het beleid vervolgens kan toetsen. De discussies die op dit moment spelen op het gebied van veiligheid en jeugdbeleid zijn wat de PvdA betreft goede thema’s om op die manier aan te pakken. Binnenkort zal een voorstel hierover in de Commissie Bestuur worden behandeld.

Jeugdoverlast
Ook wees de PvdA Tiel erop dat bestrijding van jeugdoverlast een hoge prioriteit heeft. Tiel kent meer jeugdoverlast dan vergelijkbare gemeente, zo blijkt uit cijfers. Daarom moet de gemeente Tiel inzetten op de bestrijding daarvan. De politie moet worden betrokken, maar het moet niet alleen gaan om straffen. De PvdA vindt het ook belangrijk te voorkomen dat jeugdoverlast ontstaat, door jongeren goede voorzieningen te geven en door kansen te bieden aan de jongeren die op het verkeerde pad dreigen te komen.

Masterplan Waalfront en masterplan Stationsgebied
Ten slotte legde de PvdA Tiel er de nadruk op dat in deze periode stappen moeten worden ondernomen om het masterplan Waalfront en het masterplan Stationsgebied uit te voeren. Met het ontwikkelplan voor de Westluidense Poort dat vorige maand het licht zag, wordt daarvoor een stap gezet. De PvdA-fractie is positief over dit plan: het is realistisch zonder dat er iets wordt toegegeven op de doelstellingen voor het gebied. De culturele voorzieningen in Tiel krijgen daarmee een prominente plaats in de stad, samen met een parkeergarage en een bioscoop. Hiermee zal onze stad meer elan krijgen, en dat vind de PvdA Tiel erg belangrijk.

Hieronder kunt u de volledige tekst van de algemene beschouwingen downloaden:
Algemene beschouwingen 10-11-2010