Financieel gezond Tiel

Bezuinigingen
De laatste jaren heeft de gemeente Tiel veel moeten bezuinigen. Dit is gelukt zonder dat de kwetsbare groepen hiervan nadeel ondervonden. Inmiddels gaat het beter met de economie, wat in de periode 2018-2022 ook positieve financiële effecten zal gaan hebben voor de gemeente Tiel. Daardoor zullen we ook in deze periode kunnen blijven investeren.

Tekorten jeugdzorg, Wmo en Participatiewet
Er staat ons echter nog wel een grote financiële uitdaging te wachten. In de gemeente Tiel hebben we, zoals zoveel gemeenten, te maken met flinke tekorten op het gebied van jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet. Dit komt omdat de rijksoverheid deze taken aan gemeenten heeft overgedragen met een flinke bezuiniging. We moeten dit tekort opheffen. Inmiddels ligt er een flink pakket met mogelijke maatregelen om dit te doen. De PvdA wil nagaan waar het efficiënter of soberder kan. Daarbij staat voorop dat inwoners de zorg en steun moeten blijven krijgen die zij verdienen. Mocht die garantie niet te geven zijn met het geld dat we van de rijksoverheid krijgen om deze taken uit te voeren, dan zal er meer geld naar de zorg moet gaan. We willen garanderen dat onze inwoners goede zorg en ondersteuning ontvangen van de gemeente.

Principes zijn leidend
De algemene principes van de PvdA zijn leidend voor ons financiële beleid. We bedoelen hiermee met name op solidariteit, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Voor ons is het belangrijk dat de sterkste schouders in de gemeente Tiel de zwaarste lasten (blijven) dragen. Dat betekent bijvoorbeeld dat mensen met een minimuminkomen (tot 110% van het bijstandsniveau) worden vrijgesteld van lokale belastingen, heffingen en toeslagen.

Als het leidt tot een eerlijker verdeling van de lasten, dan is het verhogen van de lokale lasten mogelijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat we er eerder voor kiezen om de OZB-heffing met een paar euro’s te verhogen dan dat we besluiten om mensen met een minimuminkomen niet meer te ondersteunen.

Belastingen met tegenprestaties
Bij sommige belastingen is er een duidelijke tegenprestatie. Denk aan de afvalstoffenheffing voor het ophalen van afval of de hondenbelasting voor het opruimen van hondenpoep. De PvdA wil deze belastingen niet hoger maken dan dat nodig is voor die tegenprestatie. De afvalstoffenheffing of hondenbelasting gebruiken we niet voor andere doelen.

Wat hebben we bereikt?

  • We hebben vele miljoen bezuinigd, zonder dat dit grote effecten heeft gehad op de Tielse samenleving. Ondertussen zijn we ook blijven investeren in onze gemeente.
  • De afvalstoffenheffing en de hondenbelasting worden alleen maar ingezet voor de doelen waarvoor ze in het leven zijn geroepen.

Wat moet er verder gebeuren?

  • Wij gaan behoedzaam om met overheidsmiddelen. We geven geld pas uit als duidelijk is dat we het kunnen betalen.
  • Op dit moment hoeven mensen met een minimuminkomen geen lokale belastingen, heffingen en toeslagen te betalen. De PvdA wil dit zo houden.