Lerend Tiel

Bij leren gaat het niet alleen om dat je klaar wordt gestoomd voor de arbeidsmarkt, maar ook dat je je talenten ontwikkelt. Dat geldt niet alleen voor kleuters, basisschoolleerlingen en middelbare scholieren, maar voor iedereen. We zetten in op een leven lang leren. Leren voor jong en oud. Daarbij bieden we ondersteuning om te zorgen dat iedereen zich blijft ontwikkelen.

Voorschoolse educatie en kinderopvang
Kinderopvang en peuterspeelzalen moeten voor iedereen betaalbaar en beschikbaar zijn. Ouders van kinderen bij wie de kans op (taal)achterstand groot is, worden gestimuleerd om hun kinderen voor- en/of vroegschoolse educatie te laten volgen.

Scholen als spil in de buurt
De scholen werken in de eigen buurt met elkaar samen, maar ook met verenigingen, bibliotheek, welzijnswerk en kinderopvang. Leerlingen kunnen na schooltijd in aanraking komen met techniek, sport en cultuur. We vinden dat er een kwalitatief goed aanbod van voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang moet zijn.

Onderwijs en zorg
De samenwerking tussen ouders, scholen en jeugdhulpverlening moet sterker worden. Hierdoor kunnen we voorkomen dat er problemen ontstaan met de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen in kwetsbare omstandigheden. We leggen nadruk op preventie en vroegsignalering en bieden jeugdhulp in de wijk.

Huisvesting
Bij de huisvesting van scholen gaan we uit van multifunctioneel gebruik, zodat na schooltijd andere verenigingen gebruik kunnen maken van het gebouw. Bij ver- of nieuwbouw houden we hier specifiek rekening mee. De scholen moeten, net als andere openbare gebouwen, zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Talent optimaal benutten
We willen dat jongeren in Tiel hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Daarbij is het behalen van een startkwalificatie het uitgangspunt. Leerlingen die geen startkwalificatie kunnen behalen krijgen begeleiding naar passend werk. We werken toe naar een sluitend systeem om vroegtijdige schooluitval te signaleren en te voorkomen. Initiatieven die jongeren terugleiden naar school ondersteunen we, zoals project Zohra. Voor leerlingen met grote taalachterstanden zoeken we samen met het onderwijs naar oplossingen als schakelklassen en zomerscholen.

Onderwijs en arbeidsmarkt
Nauwe samenwerking van het onderwijs met bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners vinden we belangrijk. Speciale aandacht gaat uit naar leerlingen uit het praktijkonderwijs. We vragen het bedrijfsleven om voldoende stage- en leerplekken aan te bieden. De gemeente heeft hier als werkgever een voorbeeldrol in. We zetten specifiek in op bedrijven uit techniek en zorg, omdat hier de komende jaren veel nieuw werk in te vinden zal zijn.

Stem van de scholier telt
Tiel heeft een kinderraad, waarin kinderen uit groep 7 en 8 met elkaar kijken wat er beter kan in de gemeente. De PvdA is trots op de kinderraad en wil deze behouden, zodat leerlingen op vroege leeftijd kennis kunnen maken met wat de gemeente doe en met politiek. Kinderen krijgen zo inspraak op plannen die henzelf direct raken. Bovendien leren zij op jonge leeftijd over de democratie en over het overleggen met elkaar. Daarnaast willen we dat de gemeente meer jongeren betrekt bij beslissingen over de stad, door het oprichten van een jongerenraad of het direct betrekken van jongeren via de scholen. Zo heeft de gemeente een plan voor jongerenontmoetingsplaatsen geëvalueerd, zonder daarbij aan jongeren te vragen wat ze van de plaatsen vinden en wat ze missen. De PvdA vindt het belangrijk dat jongeren bij dit soort processen betrokken worden.

Betuwse scholierenstad
Tiel is een scholierenstad. Een onderwijsinstelling als ROC Rivor trekt veel scholieren aan, ook van buiten de Tielse regio. De PvdA ziet hier kansen om Tiel ook buiten de regio op de kaart te zetten. Zo versterken we in de toekomst Tiel als scholierenstad.

Wat hebben we bereikt?

  • We zijn begonnen met nieuwbouw van het RSG Lingecollege om de huisvesting van het voortgezet onderwijs aan te laten sluiten bij de (onderwijs)behoeften van deze tijd.
  • We realiseren een nieuw multifunctioneel schoolgebouw in Passewaaij voor basisschool ‘De Bataaf’, waar ook andere organisaties voor en na schooltijd gebruik van kunnen maken.
  • Bij de landelijke wijziging van regels voor kindertoeslag en peuterspeelzaal inclusief voor- en vroegschoolse educatie (VVE), hebben we de Tielse voorzieningen toegankelijker gemaakt voor een brede groep ouders.

Wat moet er verder gebeuren?

  • We realiseren een nieuw multifunctioneel schoolgebouw in Wadenoijen, waar ook dorpsbewoners gebruik van kunnen maken.
  • We behouden de Kinderraad en gaan op zoek naar mogelijkheden om ook jongeren bij gemeentelijk beleid te betrekken, bijvoorbeeld door middel van een jongerenraad of direct via de scholen.
  • We gaan inzetten op het voorkomen van schooluitval en het terugleiden van jongeren naar het onderwijs als dat toch gebeurt.
  • We gaan investeren in de huisvesting van het onderwijs en het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen stimuleren.
  • We willen investeren in stageplekken bij de gemeente en bij gemeentelijke organisaties en projecten.
  • We willen de komst van hbo-leergangen naar Tiel stimuleren, door samenwerking met onderwijsinstellingen te zoeken.