Participerend Tiel

Onze samenleving is volop in beweging. We zien de laatste jaren dat de lokale overheid steeds meer grote taken voor haar rekening neemt. Tegelijkertijd zien we inwoners in hun eigen omgeving ook steeds meer het heft in eigen handen nemen. Ze komen met eigen initiatieven om bijvoorbeeld wijk of dorp leefbaarder te maken. De PvdA vindt de groeiende betrokkenheid van inwoners een belangrijke ontwikkeling. We omarmen initiatieven die vanuit de samenleving komen en zoeken samen met het welzijnswerk en de wijkregisseurs naar manieren om inwoners te faciliteren bij hun initiatieven. Daarbij ligt de nadruk op ondersteuning in natura.

Samen met inwoners zoeken naar nieuwe werkwijze
De gemeente heeft een belangrijke taak om initiatieven vanuit inwoners te faciliteren. We gaan bij vragen van inwoners dan ook uit van een “ja, mits”-houding. Regels die initiatieven in de weg staan worden getoetst. Deze regels zijn immers ondersteunend en geen doel op zich. Als de regels goede initiatieven in de weg staan, dan passen we de regels aan.

Om inwoners te kunnen ondersteunen moet de dienstverlening van de gemeente op orde zijn. Wijkregisseurs zijn het eerste contactpunt, maar ook van andere ambtenaren verwachten we dat zij een constructieve houding hebben bij vragen en ideeën van inwoners. Samen met inwoners en welzijnsorganisaties zoeken we naar de juiste wijze om de inwonerparticipatie goed van de grond te krijgen. Zo kijken we vol lof naar het dorpsplan in Kapel-Avezaath en de inwonersgroepen die het onderhoud van lokale speeltuinen hebben overgenomen.

Samenwerking tussen gemeente en inwoners
Actieve inwoners en lokale initiatieven versterken de kracht van wijken en dorpen van onderop. De gemeente ondersteunt deze initiatieven en bewaakt of deze binnen gemaakte afspraken blijven. Voor de PvdA is het ook belangrijk om (kwetsbare) inwoners te beschermen die niet bij de initiatieven betrokken zijn en er mogelijk nadeel van ondervinden. Op deze wijze zorgen we ervoor dat iedereen van nieuwe plannen kan profiteren.

Krachtige wijken
In de verschillende dorpen en wijken willen we zelfredzaamheid van en sociale samenhang tussen inwoners bevorderen. In het welzijnswerk zetten we inwoners zoveel mogelijk in hun eigen kracht, zodat ze zo zelfstandig mogelijk blijven. Daarnaast heeft het welzijnswerk een belangrijke rol in het wijkgericht werken, om problemen en schooluitval bij jongeren te voorkomen.

Wat hebben we bereikt?

  • We hebben wijkregisseurs aangesteld om inwoners te kunnen ondersteunen als ze initiatieven hebben. Zij kunnen in de wijk de vertaalslag maken tussen inwoners en de gemeente.
  • We betrekken inwoners bij steeds meer onderwerpen en geven hen de ruimte om met meer initiatieven te komen.

Wat moet er verder gebeuren?

  • Bij het beoordelen van nieuwe (burger)initiatieven gaan we uit van het “ja, mits”-principe. Er komen duidelijke afspraken tussen de inwoners, de gemeente en eventueel andere organisaties.
  • We houden oog voor de inwoners die niet gemakkelijk met nieuwe ontwikkelingen mee kunnen komen.