Schoon en mooi ingericht Tiel

De PvdA vindt een schone omgeving voor iedereen van belang. Dit geldt voor mensen die in Tiel wonen, die in Tiel werken of die Tiel bezoeken. Met name een schone Tielse binnenstad is belangrijk. Dit is immers de huiskamer van Tiel.

Zwerfafval en huishoudelijk afval
Voor veel mensen is zwerfafval een grote ergernis. De laatste jaren lijkt de hoeveelheid zwerfafval te zijn toegenomen. De PvdA vindt dat de gemeente het probleem van zwerfafval moet aanpakken door goed te handhaven, zodat mensen die illegaal afval dumpen, fors gestraft worden. Ook moeten we ervoor zorgen dat de prullenbakken die vol zijn, op tijd geleegd worden.

Het huidige ophaalsysteem werkt afvaldumpingen in de hand. Mensen willen van hun restafval af, omdat ze voor de inzameling daarvan moeten betalen. Het blijkt echter dat afvalbedrijven zelf technisch steeds beter worden in het scheiden van bijvoorbeeld plastic. De PvdA wil daarom dat de AVRI gaat onderzoeken of het mogelijk is om niet de inwoners, maar de AVRI bepaalde soorten afval te laten scheiden. Dit zorgt ervoor dat inwoners geen of minder tijd en energie meer kwijt zijn met het scheiden van hun afval.

De PvdA vindt dat verenigingen het oud papier moeten blijven inzamelen, zodat zij wat extra geld verdienen voor de vereniging.

Openbaar groen
De PvdA wil dat de wijken, de dorpskernen en het buitengebied hun identiteit en karakter behouden. Dat betekent dat in delen van de gemeente Tiel waar veel groen is, dat groen behouden moet blijven. Daar waar inwoners meer behoefte hebben aan groen, gaan we in overleg met deze inwoners om te kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.

Verder vindt de PvdA het van belang dat er meer groen en minder verstening in de binnenstad en woonwijken komt. Dit is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat regenwater goed de grond in zakt, zodat de inwoners minder vaak last krijgen van een hoge waterstand. De PvdA wil daarom stimuleren dat bedrijven en inwoners zorgen voor groen op hun grond. Een goed voorbeeld van een groen en ruimtelijk opgezet terrein is het industrieterrein Medel. Dit moet vooral zo blijven.

De PvdA vindt dat het openbaar groen in Tiel goed onderhouden moet zijn. Als eerste moeten altijd de plekken met veel verkeer of onoverzichtelijke verkeerssituatie gemaaid worden. Zo voorkomen we dat er op kruispunten en rotondes ongelukken gebeuren.

We moeten plekken in Tiel die een rommelige indruk achterlaten, aanpakken. Het aantal reclameborden rondom lantaarnpalen kan een stuk minder, net als de reclame in het buitengebied.

Onderhoud van wegen
De laatste jaren heeft de gemeente Tiel veel geïnvesteerd in het onderhoud van de wegen. Dat moeten we volhouden. Daarbij moeten we zeker de fietspaden niet vergeten. Als we een duurzame gemeente willen zijn, moeten we het gebruik van de fiets immers stimuleren. Daarvoor is het ook nodig dat we zorgen voor veilige fietsroutes naar scholen.

Parkeren
Er moeten voldoende parkeergelegenheid zijn voor bezoekers en inwoners van de binnenstad. Ook moeten de parkeerplekken duidelijk aangegeven zijn met borden. De PvdA wil de komende jaren de ontwikkeling van de poorten doorzetten. De Westluidense Poort met Zinder en de parkeergarage is af. Ook de Santwijckse Poort is nu ingericht met een parkeerterrein. De PvdA vindt het op dit moment onrealistisch dat er in deze buurt nieuwe winkels komen. Dat kan anders worden als zich daar een nieuwe winkel wil vestigen die een toegevoegde waarde geeft aan de binnenstad, bij voorkeur een formule met winkels met een groot vloeroppervlakte. Daarvoor zou het gedeelte van de stad rondom de Santwijckse Poort zich goed lenen. Ook het gebied bij het parkeerterrein aan de Burense Poort moet verder worden ontwikkeld.

De PvdA vindt dat vergunningparkeren alleen moet worden ingevoerd als daar behoefte aan is bij de inwoners van de straat. Als er in een straat parkeeroverlast is, betekent dit niet automatisch dat vergunningparkeren de beste oplossing is. Er moet eerst met de inwoners overlegd worden.

Waalkade
De Tielse Waalkade is een prachtige plek, die de laatste jaren lelijk is gebruikt voor geparkeerde auto’s. Daarmee stond de stad met de rug tegen de Waal aan, terwijl Tiel de ligging aan de rivier juist moet omarmen en als kracht moet zien. De PvdA vindt daarom dat er zo weinig mogelijk auto’s op de Waalkade moeten blijven staan. De Waalkade moet de verbinding worden tussen de Waal en de binnenstad, de rode loper van de Waal naar het centrum. Het moet een plek worden waar mensen kunnen recreëren. Daarnaast moet dit de plek blijven waar evenementen plaatsvinden, zoals Appelpop en de kermis. Ook nieuwe evenementen zijn daar mogelijk. Verder moeten we ervoor zorgen dat pleziervaarten en cruises goed kunnen aanleggen aan de Waalkade, zodat we ook de nautische bezoeker in Tiel kunnen verwelkomen.

Erfgoed
Tiel kent een rijke geschiedenis. De PvdA vindt dat we trots moeten zijn op ons culturele erfgoed. Daarom moeten we ervoor zorgen dat monumentale panden beschermd zijn. We zorgen ervoor dat deze panden de status van gemeentelijke monument krijgen, en we voeren de monumentensubsidie opnieuw in om als gemeente een bijdrage te leveren voor de instandhouding van dit waardevolle erfgoed. Verder willen we activiteiten rondom ons cultureel erfgoed stimuleren.

Speelplekken
De PvdA vindt het goed om inwoners meer zeggenschap te geven over hun woonomgeving. Als inwoners speeltuinen willen opzetten, opknappen of onderhouden, dan moeten zij die mogelijkheid krijgen. Wat zij zelf willen, is belangrijk. De bezuiniging op speeltuinen willen we terugdraaien voor zover dit nodig is om de speeltoestellen te behouden.

Nieuwe speeltuinen moeten op strategische plekken met voldoende overzicht worden geplaatst. Zo voorkomen we dat leuke speeltuinen vervelende hangplekken worden. Voor de veiligheid van de kinderen vindt de PvdA het belangrijk dat de routes naar speeltuinen toe zoveel mogelijk autoluw zijn.

Wat hebben we bereikt?

  • Verenigingen halen in samenwerking met de AVRI en tegen een vergoeding het oud papier op en blijven dat doen.
  • Realisatie van de parkeergarage aan de Westluidense Poort.
  • Er wordt in het maaibeleid prioriteit gegeven aan het onderhouden van de bermen bij onoverzichtelijke kruispunten en rotondes.
  • De binnenstad gaat beter schoongehouden worden door de AVRI dan voorheen. Nieuwe prullenbakken zorgen ervoor dat de stad schoner blijft.

Wat moet er verder gebeuren?

  • We willen de bezuiniging op speelplekken terugdraaien voor zover dit nodig is om speeltoestellen te behouden.
  • De Waalkade wordt de verbinding van het water en de binnenstad en wordt ingericht als recreatie- en evenemententerrein.
  • De Burense Poort wordt verder ontwikkeld als winkelgebied en parkeerplaats.
  • Het scheiden van (plastic) afval moet zoveel mogelijk gebeuren door de AVRI zelf.
  • We stimuleren het gebruik van de fiets en het creëren van veilige fietsroutes naar scholen.
  • We willen verrommeling in de gemeente tegengaan, door onder andere het aantal reclame-uitingen bij lantarenpalen in de binnenstad en het buitengebied te verminderen.