Solidair Tiel

Veel van onze inwoners zijn gelukkig en tevreden en kunnen goed voor zichzelf zorgen. Tegelijkertijd komt het voor dat inwoners of gezinnen door verschillende omstandigheden niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. We zien dat deze laatste, groeiende groep steeds verder achterop dreigt te raken. De overheid heeft de taak om de kloof te verkleinen tussen de groep mensen die kansen hebben en weten te benutten, en de groep voor wie dit moeilijker is. De PvdA strijdt voor een lokale samenleving waarin iedereen gelijk behandeld wordt, en gelijke rechten en kansen heeft. Daarbij moet er altijd een vangnet zijn voor hen die het echt niet (zelf) kunnen.

Armoede
Leven en opgroeien in armoede zorgt voor een sociaal isolement. Liefst één op de negen kinderen begint het leven daardoor op achterstand. Ze kunnen niet meedoen aan schoolreisjes, muziek- of sportles, of verjaardagsfeestje. Daarom ondersteunen we inwoners in armoede vanuit het Tielse minimabeleid. De gemeente zorgt voor financiële ondersteuning, zoals de bijstand. Ook heeft de gemeente geld over om bijvoorbeeld kinderen in armoede te kunnen laten sporten. We werken samen met andere organisaties in Tiel, zoals woningcorporaties, de Voedselbank en zorginstellingen, om armoede zo vroeg mogelijk te signaleren en te bestrijden. In het bijzonder zetten we in op een betere schuldhulpverlening. Wanneer inwoners schulden niet meer kunnen betalen, leidt dit tot meer schulden. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waar sommige inwoners niet meer uit kunnen komen.

Inwoners met een beperking of chronische ziekte
Met een handicap kan je bijvoorbeeld fysieke obstakels tegenkomen die het onmogelijk maken om bepaalde gebouwen in te komen. Op ons initiatief is er een plan gekomen waarin deze obstakels worden tegengegaan. Daarnaast gaat de gemeente regelmatig met onder andere de Gehandicaptenraad in gesprek over de toegankelijkheid voor mensen met een handicap.

Inwoners die chronisch ziek zijn of een handicap hebben, krijgen vaak te maken met een stapeling aan eigen bijdragen en hoge zorgkosten. Voor deze inwoners behouden we een meerkostenregeling, zodat zij recht hebben op een tegemoetkoming in deze hoge kosten.

Een diverse samenleving
Onze gemeente is een diverse samenleving, waar plaats is voor iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd of seksuele geaardheid. Tegen discriminatie treden we hard op, waarbij we voornamelijk willen inzetten op preventie. Het is niet acceptabel dat iemands culturele achtergrond, leeftijd of geaardheid de kans op een baan bepaalt. Bij de gemeente willen we anoniem solliciteren invoeren om dit tegen te gaan. Daarnaast hebben we er mede voor gezorgd dat de gemeente op 11 oktober de regenboogvlag hijst en dat er een regenboogloper bij de Westluidense Poort is gekomen. Dit alles om duidelijk te maken dat wij discriminatie op grond van seksuele geaardheid niet accepteren.

We vinden het belangrijk dat statushouders worden gehuisvest in de regio waar zij het eerste zijn opgevangen. Zo voorkomen we dat deze mensen van hot naar her gestuurd worden en elke keer opnieuw kennis moeten maken met nieuwe gezichten bij organisaties en in hun buurt. De PvdA vindt het belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk de gelegenheid krijgen om de Nederlandse taal leren. Door ervoor te zorgen dat ze de taal beheersen, zorgen we ervoor dat ze zich kunnen redden in onze maatschappij en werk kunnen vinden.

Wat hebben we bereikt?

  • We hebben ervoor gezorgd dat er extra geld komt voor mensen die ondersteuning van de gemeente nodig hebben. We hebben het minimabeleid uitgebreid, waarbij vooral extra geld beschikbaar is gekomen voor gezinnen met kinderen, zodat zij mee kunnen doen met sport en cultuur. Ook krijgen zij meer ondersteuning als ze spullen voor school nodig hebben, zodat kinderen daar geen achterstand oplopen.
  • We hebben een plan gevormd om obstakels voor mensen met een handicap in onze gemeente tegen te gaan. Ook gaat de gemeente regelmatig met onder andere de Gehandicaptenraad in gesprek over obstakels die mensen met een handicap in Tiel tegenkomen.
  • We hebben ervoor gezorgd dat de schuldhulpverlening in Tiel verbeterde. Er waren lange wachtlijsten, zodat schulden alleen maar hoger werden. Dat is nu niet meer zo. Ook mensen met schulden die nog niet onoverkomelijk zijn geworden, kunnen nu geholpen worden. Bovendien zetten we in op het zoveel mogelijk voorkomen van schulden.

Wat moet er verder gebeuren?

  • We voeren bij de gemeente het anoniem solliciteren in, zodat iedereen die solliciteert naar een baan een gelijke kans heeft om op gesprek te komen.
  • We zorgen ervoor dat de minima goed ondersteund blijven in de gemeente Tiel.
  • We gaan de meerkostenregeling voor mensen met een chronische ziekte of handicap overeind houden, zodat hun zorgkosten niet de pan uit rijzen.
  • We moeten voorkomen dat vluchtelingen en statushouders voortdurend moeten verhuizen. Zij moeten zoveel mogelijk worden opgevangen in de regio waar ze eerder hebben verbleven. We zetten stevig in op het leren van de Nederlandse taal, om hen snel zo zelfstandig mogelijk te maken.