Veilig Tiel

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken moet minder worden. Dat heeft prioriteit. Het aantal is in het laatste jaar met 11% gedaald. Ten opzichte van 2012 is de daling zelfs ruim 70%. Deze daling is te danken aan de inzet van de politie, maar ook aan de inzet van de buurtpreventieteams. De alertheid van onze eigen inwoners heeft een preventieve werking. Als PvdA zijn we er trots op dat er nu 22 van deze teams in de gemeente actief zijn.

Criminaliteit/geweld
Er is door de gemeente veel gedaan om criminaliteit terug te dringen. Het terugdringen van de woninginbraken en het tegengaan van de criminele jeugdgroep waren erg succesvol. Op andere vlakken is helaas een toename te zien. Zo is het aantal zakkenrollen en mishandelingen toegenomen. Dit is niet acceptabel. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in onze gemeente. Dit betekent dat misdrijven bestraft moeten worden, maar ook dat preventie hard nodig is. Zo draait er al enkele jaren een project (project Zohra) waarbij risicojongeren intensief worden begeleid om een positieve wending te geven aan hun leven. Ook de ouders van de jongeren worden bij het Zohra-project betrokken. De PvdA wil dit project voortzetten.

Coffeeshops
Tiel heeft als centrumgemeente ook coffeeshops. De gemeente Tiel kent er vier. In 2014 is onderzoek gedaan naar eventuele verplaatsing van één of twee coffeeshops. Dit is niet mogelijk gebleken. Daarom is het nu van belang dat deze ondernemingen op een veilige manier en zonder al teveel overlast voor inwoners kunnen bestaan. De PvdA ondersteunt dan ook de inzet van de coffeeshops om zelf toezichthouders in te zetten. Dit traject gaat met vallen en opstaan. De PvdA houdt dit nauwlettend in de gaten.

Het is ons al jaren een doorn in het oog dat bij coffeeshops wiet gedoogd te koop is, maar niet geregeld is hoe de coffeeshops aan hun voorraad komen. De coffeeshophouders zijn afhankelijk van mensen die per definitie crimineel zijn. De PvdA is daarom blij dat het nieuwe kabinet wil gaan experimenteren met het gedogen van het telen van wiet, en wil kijken of de gemeente Tiel kan aanhaken op dit experiment.

Radicalisering en polarisatie
Europa heeft de laatste jaren veel te maken gehad met (dreiging van) terreuraanslagen. Ook in Nederland is dit een actueel item. De PvdA vindt het belangrijk dat we alert zijn op mogelijke signalen van radicalisering. We hebben daarom het voorstel gesteund om dit punt tot een van de speerpunten te maken voor het veiligheidsbeleid. Daardoor is er geld vrijgemaakt voor het opleiden van professionals in de zorg die signalen kunnen herkennen.

De PvdA vindt dat hard tegen discriminatie opgetreden moet worden. Om te voorkomen dat mensen van elkaar vervreemden en haat groeit, is het belangrijk dat de gemeente en inwoners zich inspannen om elkaar beter te leren kennen. Hier ligt een taak voor de gemeente, maar ook voor inwoners.

Verkeersveiligheid
Er wordt gewerkt aan de infrastructuur van Tiel. Zo zijn de gebieden rondom de Santwijckse Poort en de Papesteeg de afgelopen jaren verbeterd. De aangrenzende A15 is een groot zorgenkindje van de gemeente. Er gebeuren veel ongelukken op de A15. Daarom blijven we aandacht vragen bij het Rijk om deze weg veiliger te maken.

Daarnaast maakt de PvdA zich grote zorgen om de verkeersveiligheid bij scholen. Tijdens spitsuren is er sprake van verkeersoverlast. De PvdA heeft een plan ingediend om samen met kinderen mensen aan te spreken die verkeersoverlast veroorzaken. Inmiddels is dit opgepakt en worden de zogenaamde preventiekids ingezet. In samenwerking met scholen en handhaving zullen kinderen zelf ouders en verzorgers aanspreken op hun rij- en parkeergedrag.

Wat hebben we bereikt?

 • Er zijn 22 buurtpreventieteams actief in de gemeente. Deze buurtbewoners krijgen veel steun van de gemeentelijke wijkregisseurs. Onder andere daarom moeten de wijkregisseurs voldoende capaciteit krijgen.
 • Het aantal woninginbraken en overvallen is fors gedaald.
 • De wijkagenten zijn belangrijk voor de veiligheid binnen de gemeente. De laatste jaren is het aantal wijkagenten in de gemeente Tiel gegroeid. Op dit moment zijn er acht wijkagenten binnen de gemeente.
 • Met de ondernemers van coffeeshops is afgesproken dat zij zelf voor toezichthouders zorgen. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat de klanten geen overlast veroorzaken.
 • Radicalisering staat hoog op de agenda. Er zijn professionals opgeleid om signalen van radicalisering te herkennen.
 • De PvdA vindt het tegengaan van polarisatie belangrijk. Een mooi voorbeeld hiervan is een bijeenkomst met de leiding van de moskee en de raad, om samen een signaal uit te dragen tegen haat.
 • In het kader van tegengaan van polarisatie heeft de PvdA aandacht gevraagd voor de leefomgeving van Oost-Europese arbeiders.
 • Er is veel geïnvesteerd in het aanpakken van jeugdcriminaliteit, onder andere door inzet van het project Zohra.

Wat moet er verder gebeuren?

 • De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in zijn/haar wijk of dorp. De inzet van wijkregisseurs moet zich ook richten op het gevoel van veiligheid binnen de wijk. We moeten in gesprek gaan met de bewoners en samen oplossingen bedenken op wijkniveau.
 • Buurtpreventieteams moeten gefaciliteerd blijven.
 • Het laag houden van woninginbraken moet een prioriteit blijven.
 • De coffeeshops proberen overlast tegen te gaan door eigen toezichthouders in te zetten. Er blijven echter signalen bestaan van overlast. Het is daarom van groot belang dat we luisteren naar de inwoners die overlast ervaren. Een verbetering van het overleg met de inwoners van de binnenstad is dan ook van belang.
 • Het signaleren van radicalisering moet hoog op de agenda blijven staan. Daarbij moet er blijvende aandacht zijn voor het opleiden van hulpverleners op dit gebied.
 • Wijkregisseurs, wijkteams en wijkagenten moeten meer resultaat boeken om inwoners van verschillende afkomst met elkaar in contact te brengen.
 • Het project om in te grijpen bij jongeren die op het verkeerde pad dreigen terecht te komen (project Zohra) willen we handhaven.
 • Meer aandacht voor verkeersveiligheid bij scholen en dan met name op de preventieve kant.