Zorgend Tiel

Doordat mensen steeds langer leven, is er meer vraag naar lokale zorgvoorzieningen. Deze voorzieningen maken we persoonlijker en laagdrempeliger.

Persoonlijke zorg op maat
Een aanvraag voor zorg gaat altijd samen met een persoonlijk gesprek met een professional en kan nooit alleen digitaal of per telefoon plaatsvinden. Samen met de zorgvrager wordt gekeken naar wat deze zelf kan en waarbij hij of zij hulp nodig heeft. Maatwerk is het uitgangspunt. Dat betekent voor de PvdA dat we zoeken naar de best passende oplossing, niet naar de meest goedkope.

Voor iedereen betaalbaar en bereikbaar
Professionals zijn georganiseerd in brede wijkteams die hun omgeving goed kennen en voor inwoners van elke leeftijd toegankelijk zijn. De eigen financiële situatie mag nooit een reden zijn om geen zorg te ontvangen. We voorkomen stapelingen van eigen bijdragen, houden zorgvoorzieningen betaalbaar en zetten ons bijzonder in om afkomst en inkomen geen invloed te laten hebben op de gezondheid van inwoners.

De afgelopen jaren is de overlast van verwarde personen toegenomen. De PvdA vindt dat de zorg ook voor deze mensen bereikbaar moet zijn en dat zij de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben.

Jeugd en zorg
Depressieklachten en andere problemen van jongeren binnen of buiten het gezin, pakken we zo vroeg mogelijk aan. Professionals uit het wijkteam doen dit door zo snel mogelijk in te grijpen of, beter nog, dit te voorkomen. Dit gebeurt samen met het gezin. Daarvoor is het nodig dat de wijkteams hun wortels goed in de wijk hebben. Verder houden we wachtlijsten kort en zorgen ervoor dat dringende hulp altijd beschikbaar is. Wanneer hulp dichtbij huis niet de juiste oplossing biedt, zorgen we voor gerichte specialistische ondersteuning.

Ouderen en mantelzorgers
Inwoners wonen steeds langer in een eigen woning. We ondersteunen voorzieningen die mensen nodig hebben om thuis te (blijven) wonen. Via het ouderenwerk gaan we vereenzaming tegen en helpen we inwoners om de juiste informatie te vinden als zij vragen hebben over zorgvoorzieningen.

Mantelzorgers worden soms zwaar belast. We zoeken samen met hen naar mogelijkheden om ook de nodige rust te kunnen nemen. We richten voor mantelzorgers een klankbordgroep in. Die klankbordgroep kan de gemeente helpen erachter te komen welke ondersteuning mantelzorgers nodig hebben. Verder willen we mantelzorgers en kinderen van mensen die zorg nodig hebben, de mogelijkheid geven om zorgvoorzieningen voor hun geliefden aan te vragen.

We voorkomen bureaucratische rompslomp in de zorg zoveel mogelijk. Bij het inkopen van zorg kijken we of de zorgorganisaties zich gedragen als goede werkgevers voor hun medewerkers, of zij persoonlijk contact met de zorgvragers belangrijk vinden, en of ze geregeld hebben dat cliënten en mantelzorgers invloed hebben op het beleid van de organisaties.

Wat hebben we bereikt?

  • De gemeente heeft een veel belangrijkere rol gekregen bij het organiseren van zorg. Daarom hebben we zorg dichterbij onze inwoners gebracht.
  • We zijn mantelzorgers beter gaan waarderen. Hun vragen en behoeften moeten centraal staan in onder andere het welzijnswerk.

Wat moet er verder gebeuren?

  • Laagdrempelig zorg op maat moet beschikbaar zijn voor iedereen, niet alleen voor jongeren. Daarom wil de PvdA brede wijkteams hebben, die zorg regelen voor alle leeftijden. De wijkteams richten zich nu alleen op personen die jonger zijn dan 23 jaar.
  • Veel problemen bij gezinnen met kinderen zijn te voorkomen als de problemen vroeg aangepakt worden. De PvdA wil daarom geld besteden aan preventie, onder andere via de wijkteams.
  • De professional op de werkvloer of bij iemand thuis moet prettig kunnen werken. Daarom nemen we bij het kopen van de zorg eisen op over goed werkgeverschap, tijd voor persoonlijk contact, en medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers.
  • In de aanvraag van zorgvoorzieningen bieden we de mogelijkheid voor kinderen of mantelzorgers om deze aanvraag namens hun geliefden te doen.
  • We beperken het aantal aanbieders van zorg, om betere afspraken met elkaar te kunnen maken.
  • We richten een klankbordgroep op van mantelzorgers, zodat de gemeente van hen kan horen hoe mantelzorgers het beste ondersteund kunnen worden.