Door op 17 februari 2011

PvdA-fractie: zorgvuldig omgaan met plan voor beschermde woonvorm

De raadsfractie van de PvdA vindt dat burgemeester en wethouders zorgvuldig moeten omgaan met de belangen van de omwonenden van de geplande beschermde woonvorm aan de Kwelkade. De gemeente is van plan hier woningen in te richten voor ongeveer twintig mensen die een psychiatrische ziekte hebben.

Op voorhand is nog onduidelijk, aldus de PvdA, welke kosten met de vestiging van deze voorziening gemoeid zijn. De gemeenteraad stelde woensdag 16 februari 29.000 euro aan voorbereidingskosten beschikbaar.

Dat geld is bestemd voor de procescoördinatie, planologische randvoorwaarden en voor activiteiten van de buurtbeheergroep. Het is niet duidelijk hoe het geld wordt verdeeld. Er zijn in dit opzicht nog veel vragen.

Hoeveel geld is er nodig voor de procesleider? Hoeveel planologische kosten worden verwacht? Wat gaat de communicatie kosten? Welk bedrag blijft er over om aan wensen van de buurtbeheergroep tegemoet te komen?

De omwonenden hebben tijdens een informatiebijeenkomst al een aantal punten om de wijk te verbeteren en veiliger te maken genoemd.

We willen niet het risico lopen dat daar straks te weinig geld voor is. Vandaar dat we het college vragen ons een overzicht te geven van alle te verwachten kosten en investeringen rond dit project. En tevens aan te geven hoe de kosten tussen de diverse partijen verdeeld worden, aldus de PvdA.