Standpunten

Zoeken

Algemeen: verkiezingsprogramma

Hieronder vindt u het opgemaakte verkiezingsprogramma 2018-2022 van de PvdA Tiel.

Lees verder

Cultureel Tiel

Cultuur draagt bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. Daarnaast is het goed voor het imago van de stad en het aantrekken van nieuwe inwoners. Daarom willen we graag een breed cultuuraanbod in stand houden. Tiel heeft een centrumfunctie op het gebied van cultuur. Daarnaast is het belangrijk dat culturele voorzieningen toegankelijk zijn voor inwoners. We stimuleren muziek- en cultuuronderwijs op scholen, laten inwoners op jonge leeftijd kennis maken met de Agnietenhof, en investeren in openbare voorzieningen zoals de bibliotheek.

Lees verder

Duurzaam Tiel 

Landelijk zet de PvdA zich sterk in voor een duurzame samenleving. Ook op regionaal en lokaal niveau is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. De PvdA staat dan ook vierkant achter het klimaatbeleid van de gemeente. Het klimaatbeleid gaat in op de klimaatverandering, op de CO2-uitstoot in Tiel, en op duurzame energie en energiebesparing.

Lees verder

Financieel gezond Tiel

Bezuinigingen De laatste jaren heeft de gemeente Tiel veel moeten bezuinigen. Dit is gelukt zonder dat de kwetsbare groepen hiervan nadeel ondervonden. Inmiddels gaat het beter met de economie, wat in de periode 2018-2022 ook positieve financiële effecten zal gaan hebben voor de gemeente Tiel. Daardoor zullen we ook in deze periode kunnen blijven investeren.

Lees verder

Lerend Tiel

Bij leren gaat het niet alleen om dat je klaar wordt gestoomd voor de arbeidsmarkt, maar ook dat je je talenten ontwikkelt. Dat geldt niet alleen voor kleuters, basisschoolleerlingen en middelbare scholieren, maar voor iedereen. We zetten in op een leven lang leren. Leren voor jong en oud. Daarbij bieden we ondersteuning om te zorgen dat iedereen zich blijft ontwikkelen.

Lees verder

Participerend Tiel

Onze samenleving is volop in beweging. We zien de laatste jaren dat de lokale overheid steeds meer grote taken voor haar rekening neemt. Tegelijkertijd zien we inwoners in hun eigen omgeving ook steeds meer het heft in eigen handen nemen. Ze komen met eigen initiatieven om bijvoorbeeld wijk of dorp leefbaarder te maken. De PvdA vindt de groeiende betrokkenheid van inwoners een belangrijke ontwikkeling. We omarmen initiatieven die vanuit de samenleving komen en zoeken samen met het welzijnswerk en de wijkregisseurs naar manieren om inwoners te faciliteren bij hun initiatieven. Daarbij ligt de nadruk op ondersteuning in natura.

Lees verder

Prettig wonen in Tiel

Bouwen van nieuwe woningen PvdA vindt dat het aanbod aan woningen in Tiel voldoende, gevarieerd en kwalitatief goed moet zijn. Bij de bouw van nieuwe woningen moet er ook rekening gehouden worden met behoeftes en woonwensen van de inwoners. Wij zien dit het liefste door zogenaamde inbreiding in de bestaande wijken en dorpen. Waar nodig

Lees verder

Schoon en mooi ingericht Tiel

De PvdA vindt een schone omgeving voor iedereen van belang. Dit geldt voor mensen die in Tiel wonen, die in Tiel werken of die Tiel bezoeken. Met name een schone Tielse binnenstad is belangrijk. Dit is immers de huiskamer van Tiel.

Lees verder

Solidair Tiel

Veel van onze inwoners zijn gelukkig en tevreden en kunnen goed voor zichzelf zorgen. Tegelijkertijd komt het voor dat inwoners of gezinnen door verschillende omstandigheden niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. We zien dat deze laatste, groeiende groep steeds verder achterop dreigt te raken. De overheid heeft de taak om de kloof te verkleinen tussen de groep mensen die kansen hebben en weten te benutten, en de groep voor wie dit moeilijker is. De PvdA strijdt voor een lokale samenleving waarin iedereen gelijk behandeld wordt, en gelijke rechten en kansen heeft. Daarbij moet er altijd een vangnet zijn voor hen die het echt niet (zelf) kunnen.

Lees verder

Sportend Tiel

We zijn trots op het groot aantal sportverenigingen in de gemeente Tiel. Sport is belangrijk voor de leefbaarheid in wijken en dorpen. Bovendien is het goed voor de ontwikkeling van volwassenen en kinderen. Daarom willen we sport in onze gemeente voor iedereen bereikbaar maken en houden.

Lees verder

Veilig Tiel

Woninginbraken Het aantal woninginbraken moet minder worden. Dat heeft prioriteit. Het aantal is in het laatste jaar met 11% gedaald. Ten opzichte van 2012 is de daling zelfs ruim 70%. Deze daling is te danken aan de inzet van de politie, maar ook aan de inzet van de buurtpreventieteams. De alertheid van onze eigen inwoners

Lees verder

Werkend en economisch sterk Tiel

De economie in Nederland trekt weer sterk aan na jaren van crises. Helaas zijn de positieve effecten nog niet voor alle bedrijfstakken te voelen. Het geldt zeker niet voor werkzoekenden of mensen met een arbeidshandicap. De lonen stijgen niet voldoende mee. Wat werknemers zoeken en wat werkzoekenden te bieden hebben, sluit niet goed op elkaar aan. Dat neemt helaas eerder toe dan af. Daarom is het nodig de arbeidsmarkt te versterken.

Lees verder

Zorgend Tiel

Doordat mensen steeds langer leven, is er meer vraag naar lokale zorgvoorzieningen. Deze voorzieningen maken we persoonlijker en laagdrempeliger.

Lees verder